WOKÓŁ FORTU BRONOWICKIEGO…

NIE DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, TAK DLA KAMPUSU

W ostatnich dniach z inicjatywy Stowarzyszenia „Bronowice.net” rozpoczęła się zbiórka podpisów wyrażających sprzeciw wobec zabudowy mieszkaniowej i biurowej w okolicy fortu Bronowice przy ul. Rydla i poparcia dla zagospodarowania powyższego terenu przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wielu mieszkańców wyrażało swój stanowczy sprzeciw wobec pomysłów otoczenia fortu „Bronowice” zabudową mieszkaniową i usługową. Słuszną wydaje się zatem inicjatywa Władz Akademii, polegająca na wzniesieniu kampusu Uczelni, którego część miałaby charakter ogólnodostępnej, zielonej przestrzeni publicznej. Inwestycja taka mogłaby też przyczynić się do przyszłego zagospodarowania fortu „Bronowice” na cele aktywności kulturalnej.
W związku z powyższym organizatorzy akcji zwracają się do Państwa z prośbą o poparcie powyższej inicjatywy. Równocześnie zachęcają do zapoznania się z listem intencyjnym prof. Stanisława Tabisza – Rektora Akademii Sztuk Pięknych.
Podpisy poparcia będą zbierane wyłącznie w porozumieniu z zarządami wspólnot mieszkaniowych lub zarządcą budynku, a następnie przekazanie Władzom Akademii Sztuk Pięknych.
Kontakt: Stefan Suliński
e-mail: kontakt@bronowice.net